Bejegening

Voor de omgang met en het behandelen van de cliënt zijn een aantal richtlijnen opgesteld volgens welke de praktijk werkt.

De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd.

 • Hierbij zal worden aangegeven welke behandelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.
 • Indien er door bv. geloofsovertuiging bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende therapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden.
 • Als een cliënt er bezwaar tegen heeft om door een therapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.
 • De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de therapeut en de cliënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zullen er meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.
 • Als er derden (bv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden.
 • De therapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.
 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met cliënt en therapeut een andere therapeut ingezet of de behandeling beëindigd worden.
 • Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Huisregels

Omdat er in de praktijk vaak meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Met als doel om voor zowel cliënten, bezoekers als medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en houden.

Onderstaand zijn de regels weergegeven:

 • Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoen-)normen en waarden te gedragen.
 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen te verwijderen uit het pand.
 • Kinderen dienen onder begeleiding van ouder of begeleider de praktijk te betreden.
 • Kinderen mogen alleen de trainingsruimte betreden onder begeleiding van de behandelend therapeut.
 • Mobiele telefoons dienen in de praktijk tijdens de behandeling te worden uitgeschakeld.
 • Indien er een afspraak omgezet of afgezegd moet worden probeert u dan zoveel mogelijk op het hele of halve uur te bellen.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let u dan opdat er geen waardevolle spullen hierin aanwezig zijn.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (zoals auto, fiets, scootmobiel, bromfiets).
 • Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
 • Als u tijdens het wachten lectuur leest wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan in de praktijk tenzij deze nodig zijn om mobiel te blijven (bv. blinde geleidehond).
 • U wordt verzocht voor de behandeling een grote (bad)handdoek mee te nemen.
 • Het is prettig als sterke (lichaams)geuren vermeden worden
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

Betalingsregeling

De facturering van Fysiotherapie en Manuele Therapie v.d. Woude wordt rechtstreeks met uw verzekeraar geregeld.

U krijgt een factuur thuis gestuurd als:

 • u niet bekend bent bij een verzekeraar,
 • als het niet mogelijk is om bij uw verzekeraar elektronisch te declareren,
 • als de declaratie niet volledig wordt vergoed door de verzekeraar.

In enkele gevallen ontvangt u een factuur rechtstreeks via de praktijk; dit kan zijn bij verstrekking van tape of hulpmiddelen zoals braces.

Bij een factuur van Fysiotherapie en Manuele Therapie van der Woude is de betalingstermijn uiterlijk 30 dagen. Blijft betaling binnen de voornoemde termijn uit, dan verkeerd de cliënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.
Fysiotherapie en Manuele Therapie van der Woude zal dan maatregelen treffen teneinde openstaande facturen te innen. Daarbij wordt DAS Incasso ingeschakeld of wordt een gerechtelijke procedure opgestart.

Klachtenregeling

Indien u een klacht heeft omtrent de praktijklocatie, therapeut of behandeling wordt u geadviseerd om deze eerst met uw behandelend therapeut te bespreken. Deze zal proberen de klacht te verhelpen.
Wanneer dit naar uw mening onvoldoende resultaat geeft wordt verwezen naar de klachtenregeling van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie. Deze vindt u achter in de praktijkmap in het folderrek en los in het folderrek aan de muur in de wachtkamer van de praktijk. Hierin staat welke stappen u verder kunt ondernemen om aan uw klacht verder gehoor te geven.